نوشته‌ها

گلاسبید

کاربرد دانه های شیشه ای – مصارف گلاسبید

 کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead) – مصارف گلاسبید

 کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead) - مصارف گلاسبید

کاربرد دانه های شیشه ای(Glass Bead)

یکی از مصالح مصرفی در خط کشی جاده ها که در واقع قدمت بسیاری دارد دانه های شیشه است.

استفاده از این دانه ها یکی از مهم ترین معیارهای سنجش کیفیت خط کشی ها است.

مواد اولیه در زمینه ساخت دانه های شیشه ای:

ترکیب اصلی دانه های شیشه ای ماده شیمیایی sio2یا اکسید سلیسیوم می باشد.

استفاده از گلاسبید (دانه های شیشه ای)در خط کشی علاوه بر بازتاب نور برگشتی از رنگهای ترافیکی که به دلیل قوانین اپتیکی حاکم بر ان صورت می گیرد قادر است در شب وتحت شرایط دید محدود قدرت دیده شدن وعمق دید خطکشی راه ها را از دید راننده افزایش دهد.