نوشته‌ها

خط کشی

خط کشی و روشهای استفاده گلاسبید در ان (روپاش – درون مخلوط)

خط کشی جاده در کانالیزه نمودن جریان ترافیک و دادن اطلاعات به استفاده کنندگان از ان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

مشخصات این ایتم(خط کشی) بر اساس عملکرد ان تعیین می گردد.عملکرد جاده نیز با نوع راه امار تردد و نوع رنگ مورد استفاده در ان مشخص می شود.

خط کشی باید با دستگاه های تمام اتوماتیک که دارای استاندارد جهانی می باشد صورت گیرد .

خط کشی

خط کشی

دانه های شیشه ای کروی یا گلاسبید به دو صورت پیش مخلوط یا روپاش استفاده می شود.

این دانه ها باید دارای استاندارد جهانی (EN(1423 و(EN(1424 باشد.

انواع گلاسبید از نظر رنگ مورد استفاده وروش اجرا:

گلاسبید مخصوص رنگ گرم یا پرمیکس(Premix) که بصورت پیش مخلوط استفاده می شود.

گلاسبید مخصوص رنگ سرد یا دراپ ان (Dropon) که بصورت روپاش ایتفاده می شود.